0
Tin tức

Quy trình, thủ tục đầu tư nhà máy vữa khô trộn sẵn và keo dán gạch

Đối với các dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vữa khô và keo dán gạch’’ sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì, trình tự thủ tục cấp phép như thế nào. Sau đây chúng tôi xin được thông tin đến quý vị:

Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vữa khô và keo dán gạch”.
 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 4. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 32 của Luật Đầu tư. Gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
 7. Hợp đồng BCC đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định ở trên cho cơ quan đăng ký đầu tư.

 1. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung quy định tại khoảng 6 Điều 33 Luật Đầu tư.
 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 4. Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm trích lục bản đồ. Cơ quan quản lý quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu Tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng lý đầu tư.
 5. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

 1. Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án.
 2. Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
 3. Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội. Quy hoạch phát triển nghành và quy hoạch sử dụng đất. Đánh giá tác động môi trường. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.
 4. Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có).
 5. Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 6. Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư.
 7. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

 1. Nhà đầu tư thực hiện dự án.
 2. Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án.
 3. Địa điểm thực hiện dự án.
 4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có). Tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn.
 5. Công nghệ áp dụng.
 6. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).
 7. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất anh chị vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần kinh doanh quốc tế Đại Việt

Kỹ sư dự án - Mr Trường: 0911.729.729 

Viết bình luận

Zalo Công ty Đại Việt Messenger Công ty Đại Việt